ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „НЕОСПЕЙС“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0484/28.06.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-958-3/29.12.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Джеймс Баучер“ № 83, магазин № 7, издадено на „Неоспейс“ ЕООД, с ЕИК: 131314719 и с ръководител маг.-фарм. Христина Денчева Маркова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg