ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „АЛИНА - НИНА ДИМИТРОВА“

Със заповед № ЗОА-0474/26.06.2019 г. e прекратено Разрешение № 469/28.02.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Кладница, ул. „Юрий Гагарин“ № 2, издадено на пом. - фарм. Нина Михайлова Димитрова, регистрирана като ЕТ, с ръководител пом. - фарм. Нина Михайлова Димитрова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg