ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „РУГАРО“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0468/24.06.2019 г е прекратено Разрешение № 1290/04.03.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Андрей Сахаров“ № 1, в сградата на 27 ДКЦ издадено на „РУГАРО“ ЕООД, с ЕИК:175295925 и с ръководител магистър-фармацевт Малина Цветкова Цонева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg