ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „МЕДИ ТРЕЙД-2 К“ ООД

Със заповед № ЗОА-0467/24.06.2019 г. е прекратено Разрешение № 4218/15.08.2011 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: : гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 81  издадено на „МЕДИ ТРЕЙД-2 К“ ООД, с ЕИК: 121407922 и с ръководител магистър-фармацевт Калинка Стамова Костова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg