ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ЕТ "ФАРМАТЕОС – СТОЯН СЕРБЕЗОВ"

Със заповед № ЗОА-0452/19.06.2019 г. е прекратено Разрешение № 2281-1/21.08.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Николай Хайтов“ № 34, магазин 1, издадено на ЕТ "ФАРМАТЕОС – СТОЯН СЕРБЕЗОВ", ЕИК 200497611, с ръководител магистър-фармацевт Теодора Георгиева Виденова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg