ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ПРЕМИУМ ФАРМА“ ООД

Със заповед № ЗОА-0450/19.06.2019 г. е прекратено Разрешение № АП-987-1/10.09.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, р-н „Студентски“, ул. „Проф. Георги Брадистилов“ № 3, вх. Б, магазин 5, издадено на „ПРЕМИУМ ФАРМА“ ООД, ЕИК 201745006, с ръководител магистър-фармацевт Таня Христова Анастасова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg