ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ЕВРО ФАРМ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0446/19.06.2019 г. е прекратено Разрешение № 1142/21.01.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, жк Люлин - 3, кв. 47, УПИ VIII, Търг. Компл. “Европа“, издадено на „ЕВРО ФАРМ“ ЕООД, ЕИК 175144649, с ръководител магистър-фармацевт Ели Георгиева Сивова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg