ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „АПТЕЧНО - КЪРДЖАЛИ“ АД

Със заповед № ЗОА-0431/17.06.2019 г. е прекратено Разрешение № 3202/28.06.2010 г за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пазарджик, ул. „Бузлуджа“ № 1 А, издадено на „АПТЕЧНО - КЪРДЖАЛИ“ АД, с ръководител маг.-фарм. Елка Крумова Иванова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg