ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „М и С ФАРМЕКСПЕРТ“ ООД

Със заповед № ЗОА-0419/12.06.2019 г е прекратено Разрешение № АП-787-1/13.01.2017 г за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. „Слънчев бряг - запад“, УПИ-III-332, кв. 4003, издадено на „М и С ФАРМЕКСПЕРТ“ ООД, с ръководител маг.-фарм. Олга Хубенова Николова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg