ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „М и С ФАРМА ГРУП“ ООД

Със заповед № ЗОА-0408/10.06.2019 г е прекратено Разрешение № АП-1443/13.03.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, кв. „Долно Езерово“, ул. „Захари Зограф“ № 75, сграда 1, помещение 2 А, издадено на „М и С Фарма Груп“ ООД, с ЕИК: 203504679 и с ръководител маг.-фарм. Петя Неделева Янакиева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg