ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „РЕМИ 2006“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0413/10.06.2019 г е прекратено Разрешение № 332-2/07.04.2017г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „ Боряна“ № 32, издадено на „РЕМИ 2006“ ЕООД, ЕИК 175123377 и с ръководител маг.-фарм. Райна Емилова Иванова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg