ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „АХА ФАРМА“ ООД

Със заповед № ЗОА-0411/10.06.2019 г е прекратено Разрешение № АП-1518-1/28.05.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Созопол, ул. „Виа Понтика“ № 37, издадено на „АХА ФАРМА“ ООД, с ръководител маг.-фарм. Мирослав Калинов Примов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg