ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ЕТ „АСТРА - ДАНИЕЛА ИВАНОВА“

Със заповед № ЗОА-0389/31.05.2019 г е прекратено Разрешение № 1552/23.04.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Щръклево, община Иваново, ул. „Васил Дичев“ № 16, издадено ЕТ „АСТРА - ДАНИЕЛА ИВАНОВА“, с ръководител пом.-фарм. Даниела Александрова Иванова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg