ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ЕТ „АСТРА – ВЕСЕЛИНА ЯНКОВА“

Със заповед № ЗОА-0388/31.05.2019 г е прекратено Разрешение № 6006 - НА/12.05.2003 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Смирненски, община Ветрово, област Русе, издадено на пом. - фарм. Веселина Иванова Рачева, регистрирана като ЕТ, с ръководител пом. - фарм. Веселина Иванова Рачева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg