ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ВИСТА ФАРМАСИ 2012“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0384/31.05.2019 г е прекратено Разрешение № АП - 1485/12.05.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: в гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ № 6, партер, издадено на „Виста Фармаси 2012“ ЕООД, с ръководител маг. - фарм. Петър Георгиев Радилов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg