ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „КОМЕРС ГРУП ЛИМИТЕД“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0551/30.07.2019 г. e прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T- 337/10.12.2010 г., издадено на „Комерс Груп Лимитед” ЕООД 201237043, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Оборище, ул. „Дунав“ № 15, вх. А, ет. 1, ап. 3 и адрес на складовото помещение: гр. София, кв. „Враждебна“, ул. „2-ра“ № 15, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg