ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „АРВЕН К и К“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0717/15.08.2019 г. e отнето Разрешение № АП-1022-1/07.12.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 112, издадено на „АРВЕН К и К“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1345, район Илинден, ул. „Хисаря“ № 3 А, с ръководител магистър-фармацевт Димитър Георгиев Мадански,  като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg