ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ОРХИС“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0743/22.08.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-672-3/23.4.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Обеля-2“, XXX ДКЦ,  издадено на „Орхис“ ЕООД, с ЕИК: 148110048 и с ръководител маг.-фарм. Светла Величкова Гогова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg