ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ДАРИЯ ФАРМ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0751/28.08.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-483/19.08.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Ловеч, ж.к. „Младост“, бл. 304, вх. А, ет. 1, ап. 2, издадено на „ДАРИЯ ФАРМ“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Вера Ивановна Канунникова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg