ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ФЕИА” ООД

Със заповед № ЗОА-0765/09.09.2019 г. e прекратено Разрешение за търговия на едро с медицински изделия BG/WDA/MD-0020/27.02.2018 г., издадено на „ФЕИА” ООД, с ЕИК 203425955, със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, район Оборище, бул. „Васил Левски“ № 94, вх. А, ет. 3 и адрес на складовото помещение гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 239, ет. 7 като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg