ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ИРИС МЕДИКА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0789/13.09.2019 г. e прекратено Разрешение № 3567-1/12.03.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Звънчево, общ. Пазарджик, Здравен дом, ул. „Седма“ № 36, издадено на „ИРИС МЕДИКА“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Адриана Иванова Тотева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg