ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ФАРМАСЪН“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0815/27.09.2019 г. e отнето Разрешение № АП-1452/27.03.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Камено, област Бургас, ул. „Митко Палаузов“ № 1, с ръководител магистър-фармацевт Лилия Димитрова Атанасова, издадено на „Фармасън“ ЕООД, ЕИК: 204139914, със седалище и адрес на управление гр. Бургас 8000, пл. „Тройката“ № 4, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване относно прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg