ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО„ЛОЗИНВЕСТ“ЕООД

Със заповед № ЗОА-0842/08.10.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-894-1/28.8.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Руен, ул. „Първи май“ № 37, издадено на „Лозинвест“ ЕООД, с ЕИК: 202751970 и с ръководител маг.-фарм. Мариана Георгиева Арнаудова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg