ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ДЕЙЗИ 38“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0865/14.10.2019 г. e отнето Разрешение № 1084-2/09.10.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ул. „Битоля“, Супер Маркет „Пикадили“, с ръководител магистър-фармацевт Недка Иванова Дамянова, издадено на „ДЕЙЗИ 38“ ЕООД, ЕИК 200055970, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9009, район Одесос, ул. „Д-р Селименски“ № 73, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване относно прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg