ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „РУМИФАРМ“ ЕООД“

Със заповед № ЗОА-0869/15.10.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-548/21.11.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Кракра“ № 24, издадено на „РУМИФАРМ“ ЕООД“, с ръководител маг.-фарм. Румяна Данчева Цветкова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg