ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО “ИНТЕРФАРМ МЕДИКЪЛ ГРУП” ЕООД

Със заповед № ЗОА-0880/17.10.2019 г. e отнето Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти № IV-Р-Т-EU-151-1 от 28.04.2015 г., издадено на “ИНТЕРФАРМ МЕДИКЪЛ ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София 1404, район Триадица, ж.к. "Манастирски ливади", бул. "България" № 73, вх. А, ет. 1, ап. 104, с адрес на помещенията за търговия на едро в с. Бистрица, област София, район „Панчарево“, местност „Рудище“, индустриална зона, като същото се заличава от Регистъра по чл.205, ал.1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg