ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ЕЙСФАРМА“ ООД

Със заповед № ЗОА-0881/17.10.2019 г. e отнето Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти № IV-Р-Т-EU-S-181 от 11.11.2015 г., издадено на Ейсфарма“ ООД, със седалище и адрес на управление гр.София, район Лозенец, бул."Н. Й. Вапцаров" № 23, с адрес на помещенията за търговия на едро в гр.София, община Искър, ул."Неделчо Бончев"№ 18, като същото се заличава от Регистъра по чл.205, ал.1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg