ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „БОФАРМА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0932/31.10.2019 г. e прекратено Разрешение № 1495/10.04.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Генерал Тотлебен“ № 2 А, издадено на „БОФАРМА“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Боряна Илиева Факалиева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg