ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „РАЛИМЕКС-МАРИАНА ГОСПОДИНОВА“

Със заповед № ЗОА-0970/07.11.2019 г. e отнето Разрешение № 3134/ 23.06.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ул. „Мир“ № 6 А, издадено на ЕТ „РАЛИМЕКС-МАРИАНА ГОСПОДИНОВА“, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, район Младост, ж. к. „Георги Петлешев“, бл. 108, вх. 2, ет. 7, ап. 44, с ръководител магистър-фармацевт Смяда Павлова Петрова,  като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg