ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „СЛАВИНАФАРМ” ЕООД

Със заповед № ЗОА-1021/04.12.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-1929/09.07.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Балчик, ул. Албенски път“ № 2, издадено на „СЛАВИНАФАРМ” ЕООД с ръководител маг. - фарм. Славина Мирчева Георгиева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg