ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ДЖИДЖИФАРМ” ЕООД

Със заповед № ЗОА-0424/14.06.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-998/19.05.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. Слънчев бряг - Запад, община Несебър, УПИ VIII -55, кв. 7601, издадено на „ДЖИДЖИФАРМ” ЕООД, ЕИК 203475171 и с ръководител маг.-фарм. Красимир Георгиев Костов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg