ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „АРАРАТ ФАРМА - СОФИЯ“ ЕООД“

Със заповед № ЗОА-0850/09.10.2019 г. e прекратено Разрешение № 4074-3/13.02.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Радко Димитриев“ № 15, издадено на „АРАРАТ ФАРМА - СОФИЯ“ ЕООД“, с ръководител маг.-фарм. Мария Борисова Иванова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg