ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ИНТЕР ИМОТИ” ЕООД

Със заповед № ЗОА-1057/23.12.2019 г. e прекратено № АП-1640-1/07.02.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Първенец, община Родопи, ул. „Васил Левски“ № 14 А, издадено на „ИНТЕР ИМОТИ” ЕООД с ръководител маг. - фарм. Злателина Стоянова Добрикова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg