ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ХИПОКРАТ - СТАНКА РАЙКОВА“

Със заповед № ЗОА-1052/18.12.2019 г. e прекратено Прекратявам Разрешение № 728/13.06.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Генерал Тошево, ул. „Трети март“ № 6, издадено на маг.-фарм. Станка Райкова Иванова - Ангелова, регистрирана като ЕТ „ХИПОКРАТ - СТАНКА РАЙКОВА“, с ръководител маг.-фарм. Станка Райкова Иванова - Ангелова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg