ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ "ТАНЕВА - ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА"

Със заповед № ЗОА-0084/10.02.2020 г. e прекратено Разрешение №6996-НА-1/31.07.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Ветрен, общ. Септември, УПИ-ХII-500, кв. 63, издадено на ЕТ "ТАНЕВА - ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА", и с ръководител магистър-фармацевт Ина Василева Танева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg