ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „АРЖЕНТА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0086/10.02.2020 г. e прекратено Разрешение № 1027/11.12.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Тодор Каблешков“ 53, издадено на „АРЖЕНТА“ ЕООД, и с ръководител магистър-фармацевт Нейко Деянов Попов, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg