ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ "КЕРАНКА КИРОВА"

Със заповед № ЗОА-0113/12.02.2020 г. e прекратено Разрешение № 4066/20.06.2011 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Димитровград, кв. 38 - Черноконево, издадено на ЕТ "КЕРАНКА КИРОВА", и с ръководител магистър-фармацевт Керанка Кирова Кирева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg