ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ФАРМАКИО” ЕООД

Със заповед № ЗОА-0048/31.01.2020 г. e прекратено № АП-1462-1/29.08.2017 г., за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Кърджали, бул. „България“ № 87, бл. „Бяло море“, вх. А, ет. 1, издадено на „ФАРМАКИО” ЕООД, с ръководител маг. - фарм. Тодор Чанков Митрев, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg