ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „МАВЪР-МАРЯ ВЪРБАНОВА“

Със заповед № ЗОА-0127/14.02.2020 г. e прекратено № 3027/08.06.2010 г., за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Люлин“, бл. 031, вх. А, издадено на ЕТ „МАВЪР-МАРЯ ВЪРБАНОВА“, с ръководител маг. - фарм. Маря  Евгениева Върбанова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg