ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „РАДОЯН-ЯНЧО ПЕТРОВ“

Със заповед № ЗОА-0185/04.03.2020 г. e прекратено № 2307/26.11.2009 г., за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Ямбол, ул. „Ангел Кънчев“ № 2, издадено на ЕТ „РАДОЯН-ЯНЧО ПЕТРОВ“, с ръководител маг. - фарм. Янчо Петров Гинев, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg