ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „НЮМЕД“ ООД

Със заповед № ЗОА-0221/23.03.2020 г., e отнето № АП-940/09.02.2015 г., за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Банско, ул. „Глазне“ № 7, издадено на „НЮМЕД“ ООД, с ръководител маг. - фарм. Веселина Ангелова Ангелова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg