ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „М и С ФАРМКОНСУЛТ“ ООД

Със заповед № ЗОА-0010/14.01.2020 г. e прекратено Разрешение № АП-612/30.01.2014г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Рудник, община Бургас, ул. „Жечка Карамфилова“ № 31, издадено на „М и С ФАРМКОНСУЛТ“ ООД, ЕИК 202473655, с ръководител маг.-фарм. Розалина Асенова Йоцова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg