ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ЧАСТНА АПТЕКА ДИАНА - ИВАНКА ЛИШКОВА“

Със заповед № ЗОА-0154/27.02.2020 г. e прекратено Разрешение № 3277-НА/04.07.2000 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Хайдушко изворче“, бл. 41, вх. В, издадено на ЕТ „ЧАСТНА АПТЕКА ДИАНА - ИВАНКА ЛИШКОВА“, с ръководител магистър-фармацевт Иванка Иванова Лишкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg