ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ЦАНКА СТЕФАНОВА“

Със заповед № ЗОА-0158/27.02.2020 г. e прекратено Разрешение № 3147/24.06.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ 33, вх. Б, издадено на ЕТ „ЦАНКА СТЕФАНОВА“, и с ръководител магистър-фармацевт Цанка Николова Стефанова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg