ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО "ВИ ДИ ФАРМ - 58" ЕООД

Със заповед № ЗОА-0159/27.01.2020 г. e прекратено Разрешение № 2593/26.01.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“ 14, издадено на "ВИ ДИ ФАРМ - 58" ЕООД, с ръководител магистър-фармацевт Таня Господинова Стойчева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg