ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ИРИС 98 - ГАЛИНА ПЕТРОВА“

Със заповед № ЗОА-0222/23.03.2020 г. e прекратено Разрешение № 648/12.05.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Плевен, ул. „Георги Кочев“ № 71, издадено на маг.-фарм. Галина Цветанова Петрова, регистрирана като ЕТ „ИРИС 98 - ГАЛИНА ПЕТРОВА“, с ръководител маг.-фарм. Галина Цветанова Петрова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg