ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ТРИФАРМ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0238/30.03.2020 г. e прекратено Разрешение № АП-1620/16.01.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бяла, област Варна, ул. „Черноморка” № 6, издадено на „ТРИФАРМ“ ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Петя Русева Михалева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg