ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „БЕСТФАРМ“ ООД

Със заповед № ЗОА-0324/19.05.2020 г. e отнето Разрешение № 3472/30.08.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Народно хоро“ № 79, издадено на „БЕСТФАРМ“ ООД, ЕИК 200521471, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район Овча купел, ул. „Народно хоро“ № 79, с ръководител магистър-фармацевт Тонка Николова Митева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg