ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ЕТ „ХРИСТИНА ФИЛИПОВА-СОФИЯ”

Със заповед № ЗОА-0350/28.05.2020 г. e отнето Разрешение № 5148-НА/10.04.2002г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Лозен, ул. Съединение80, издадено на  магистър-фармацевт Христина Филипова Тодорова регистрирана, като „ХРИСТИНА ФИЛИПОВА-СОФИЯ ЕТc ЕИК 130821783 със седалище и адрес на управление с. Лозен, ул. Съединение №80, с ръководител магистър-фармацевт Христина Филипова Тодорова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради  неизпълнение на задължението за уведомяване, относно прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg