ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ЕТ „КОЛИМЕЧКОВА - ВИОЛЕТА НИКОЛОВА“

Със заповед № ЗОА-0352/28.05.2020 г. e отнето Разрешение № 1969/03.09.2009г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. Латинка“ 40, издадено на ЕТ „КОЛИМЕЧКОВА - ВИОЛЕТА НИКОЛОВА“ c ЕИК 040878098, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Латинка“ 40, ет.1 с ръководител магистър-фармацевт ВИОЛЕТА МИХАЙЛОВА КОЛИМЕЧКОВА, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради  неизпълнение на задължението за уведомяване, относно прекратяване на дейността на търговецa на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg